ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE JURŠINCI ZA LETO 2022 -REBALANS I

13