ODLOČBA O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIČNINI S PARC. ŠT. 897, K. O. KUKAVA

6