STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI PODANIH V ČASU JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA JU06 JURŠINCI

11