Na vsebino

Župan predstavlja in zastopa občino, predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovati.

Poleg tega župan predvsem:

  • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
  • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
  • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
  • predlaga ustanovitev organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
  • določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi in odloča o drugih pravicah in obveznostih javnih uslužbencev iz delovnega razmerja, za kar lahko pooblasti tudi direktorja občinske uprave,
  • imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
  • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
  • opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statut.

Župan v skladu z zakonom tudi odloča o zadevah, prenesenih na občino iz državne pristojnosti.

Alojz Kaučič je župan Občine Juršinci od prvih volitev in ustanovitve samostojne občine Juršinci leta 1994 ter jo vodi že sedmi mandat.
Aloj Kaučič je domačin, rojen 29. maja 1951 in ima stalno bivališče v Juršincih 6a.
Osnovno šolo je obiskoval v Juršincih, nato je opravil šolo za gostinskega tehnika, specializacijo v gostinstvu je opravljal v Dubrovniku, prvo zaposlitev je našel v tujini. Po nekaj letih se je vrnil domov in si kot samostojni podjetnik uredil gostilno v centru Juršincev, tako imenovano gostilno »Kaučič«, ki se je kasneje preimenovala v »Bar Kaučič«. V zasebnem življenju veliko časa nameni družini. Je poročen in oče treh otrok. V prostem času se ukvarja z vinogradništvom ter kletarjenjem. Daleč naokrog je znana njegova klet, tako imenovana Herbersteinova klet.

Od leta 1980 naprej je opravljal vrsto odgovornih funkcij, in sicer je bil predsednik gostinske sekcije pri Obrtni zbornici Ptuj, med letoma 1986–1990 pa predsednik te zbornice. Bil je tudi predsednik Nogometnega kluba Drava Ptuj, starešina lovske družine Juršinci, podpredsednik SLS na območju bivše Občine Ptuj, predsednik krajevne skupnosti Juršinci (1991–1994), predsednik Obrtne zbornice Ptuj ter državni svetnik za pokrivanje lokalnih interesov petnajstih občin, ki so nastale iz bivše Občine Ptuj. Bil je član komisije za kmetijstvo pri Državnem svetu ter komisije za drobno gospodarstvo in turizem in tudi njen podpredsednik.
Na prvih lokalnih volitvah za mandat 1994−1998 je bil izvoljen za župana in ostal župan vse do danes. To je sedaj že njegov sedmi mandat. V času njegovega županovanja je občina doživela velik napredek in razvoj na vseh področjih. S svojim znanjem in izkušnjami si je prizadeval zagotavljati ekonomske pogoje za nova vlaganja, družinske kmetije, malo gospodarstvo in turizem. Spodbujal je sonaravno kmetovanje in dopolnilne dejavnosti na kmetijah. S svojim delom se je zavzemal za ohranjanje ravnovesja med podeželjem in mestom. Prizadeval si je za enake možnosti v izobraževanju, brezplačno šolanje, ohranitev naravne ter kulturne dediščine in za solidarnost med generacijami. Leta 2008 so ga poslušalci Radia Ptuj že drugič izbrali za osebnost leta, prav tako je vključen v spletni biografski leksikon spodnjepodravci.si, leksikon znanih osebnosti Spodnjega Podravja.

Go to top