Na vsebino

Pristojnosti občinskega sveta

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V okviru svojih pristojnosti občinski svet:

 • sprejema statut občine;
 • sprejema odloke in druge občinske akte;
 • sprejema prostorske in druge plane razvoja občine;
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun;
 • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta;
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta;
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni s tem zakonom drugače določeno;
 • imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine.

Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.

Člani Občinskega sveta Občine Juršinci v mandatnem obdobju 2022-2026:

 1. Alojz Rakuša
 2. Franc Šmigoc
 3. Dragica Toš Majcen
 4. Miran Muhič
 5. Nataša Žajdela Lah
 6. Polonca Berlak
 7. Dominik Tikvič
 8. Tadej Tuš
 9. Simon Druzovič

Člani občinskega sveta

Go to top