Na vsebino

Pristojnosti

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.

Člani (mandat 2018 do 2022)

  1. Nataša ŽAJDELA LAH - predsednica
  2. Silvia KOKOL ŠERUGA
  3. Klavdija MAJCEN
  4. Miran MUHIČ
  5. Simon TOPLAK

Go to top