Na vsebino

Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

 

Sklep o imenovanju delovnih teles Občine Juršinci  (2022 - 2026)

Odbor za javne finance in občinsko premoženje

Odbor za javne finance in občinsko premoženje obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju javnih financ in občinskega premoženja, ki so občinskemu svetu predlagana v sprejem. Odbor obravnava predlog proračuna in njegove spremembe ter predlog zaključnega računa. Odbor za javne finance in občinsko premoženje oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu podaja stališča s predlogom odločitve.


Odbor za družbene dejavnosti

Odbor za družbene dejavnosti obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju izobraževanja, kulture, športa, zdravstva, otroškega varstva in socialnega varstva. Odbor za družbene dejavnosti oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu podaja stališča s predlogom odločitve.


Odbor za kmetijstvo, okolje in prostor

Odbor za kmetijstvo, okolje in prostor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju kmetijstva, urejanja prostora in varstva okolja v občini ter usmerja in pospešuje razvoj kmetijstva na podeželju. Odbor za kmetijstvo, okolje in prostor oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu podaja stališča s predlogom odločitve.

 

Odbor za gospodarsko infrastrukturo in požarno varstvo

Odbor za gospodarsko infrastrukturo in požarno varstvo obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarskih javnih služb, javnih občinskih cest in požarnega varstva. Odbor za gospodarsko infrastrukturo in požarno varstvo oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu podaja stališča s predlogom odločitve.


Odbor za turizem, drobno gospodarstvo in obrt

Odbor za turizem, drobno gospodarstvo in obrt obravnava pogoje za razvoj turizma, drobnega gospodarstva in obrti v občini. Odbor obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju turizma, drobnega gospodarstva in obrti v občini ter usmerja in pospešuje razvoj turizma, drobnega gospodarstva in obrti v občini. Odbor za turizem, drobno gospodarstvo in obrt oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu podaja stališča s predlogom odločitve.


Komisija za priznanja in odlikovanja

Komisija za priznanja in odlikovanja opredeli kriterije za dodeljevanje priznanj in nagrad Občine Juršinci ter nato obravnava predloge za podelitev priznanj in nagrad, katere nato posreduje v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.


Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Juršinci skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost na cesti in v prometu v Občini Juršinci.


Uredniški odbor za izdajo občinskega glasila

Uredniški odbor  v skladu s programsko zasnovo občinskega glasila, ki jo sprejme občinski svet, določa in izvaja uredniško politiko ter vodi smotrno organizacijo dela pri izdajanju občinskega glasila, katero je namenjeno občanom Občine Juršinci. Glasilo brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v občini in izhaja praviloma trikrat letno.

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja naslednje naloge:

 • občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
 • občinskemu svetu ali županu daje pobude oz. predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
 • pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev, ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
 • obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet.

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

Člani (mandat 2022 do 2026)

 1. Janez KRAJNC
 2. Daniel MLINARIČ
 3. Nataša Tement

Civilna zaščita občine Juršinci (ŠTAB CZ)

 1. Aleš FRLEŽ - poveljnik CZ
 2. Romana HRGA
 3. Janez KRAJNC
 4. Daniel MLINARIČ
 5. Jožef MOHORIČ
 6. Tomaž SLODNJAK
 7. Dejvis ČEH
 8. Sergeja JANŽEKOVIČ

Civilna zaščita občine Juršinci (ENOTA PRVE POMOČI)

 1. Metka NOVAK
 2. Pavla VESENJAK
 3. Irena TUŠ
 4. Tamara PLOHL
 5. Sandra MATJAŠIČ
 6. Alen RIŽNAR
 7. Valentina NOVAK
Go to top