Na vsebino

Pristojnosti občinskega sveta

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V okviru svojih pristojnosti občinski svet:

 • sprejema statut občine;
 • sprejema odloke in druge občinske akte;
 • sprejema prostorske in druge plane razvoja občine;
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun;
 • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta;
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta;
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni s tem zakonom drugače določeno;
 • imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine.

Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.

Člani občinskega sveta

Občinski svet šteje devet članov. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

Člani (mandat 2018 do 2022):

 1. Vesna KRAMPELJ
 2. mag. Donald RUS
 3. Ivan TOPLAK
 4. Dragica TOŠ MAJCEN
 5. Alojz HERGA
 6. Marko TOPLAK
 7. Robert HORVAT
 8. Patricija ERHATIČ
 9. Darko BOGŠA
Go to top