Na vsebino

Pristojnosti občinskega sveta

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V okviru svojih pristojnosti občinski svet:

 • sprejema statut občine;
 • sprejema odloke in druge občinske akte;
 • sprejema prostorske in druge plane razvoja občine;
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun;
 • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta;
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta;
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni s tem zakonom drugače določeno;
 • imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine.

Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.

Člani občinskega sveta

Občinski svet šteje devet članov. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

Člani (mandat 2018 do 2022):

 1. Vesna KRAMPELJ
 2. Alojz RAKUŠA (mag. Donald RUS 2018-2021)
 3. Ivan TOPLAK
 4. Dragica TOŠ MAJCEN
 5. Alojz HERGA
 6. Marko TOPLAK
 7. Robert HORVAT
 8. Patricija ERHATIČ
 9. Darko BOGŠA
Go to top