Na vsebino

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz pristojnosti Občine Juršinci.

Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:

 • opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzornega odbora ter druge občinske organe;
 • kadrovske zadeve;
 • sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe občinskih organov;
 • gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo;
 • naloge, ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje;
 • druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi;
 • sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb;
 • urejanje in vodenje premoženjsko-pravnih zadev;
 • pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom;
 • opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji;
 • vodi evidenco o upravnih stvareh;
 • sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi;
 • opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.

Na področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
 • pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna;
 • zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;
 • opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun;
 • spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;
 • spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oz. usklajevanje;
 • pripravlja premoženjsko bilanco občine;
 • opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju gospodarstva, malega gospodarstva, kmetijstva in gozdarstva ter turizma občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja strategijo razvoja ter programske usmeritve, kot podlago za razvoj posameznih dejavnosti;
 • vodi postopke javnih razpisov, s katerimi se dodeljuje proračunska sredstva;
 • upravne naloge na področju gostinstva in trgovine;
 • opravlja druge naloge s teh področij.

Na področju družbenih dejavnosti: predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, športa, kulture, zdravstva, socialnega varstva, raziskovanja, občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja usmeritve in programe na področjih družbenih dejavnosti;
 • skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov;
 • vodi postopke javnih razpisov, s katerimi se dodeljujejo proračunska sredstva izvajalcem programov;
 • opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.

Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov;
 • vodi postopke priprave prostorskih aktov občine;
 • nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora;
 • opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine;
 • pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;
 • opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
 • opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb;
 • izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, če zato niso pooblaščeni izvajalci javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem;
 • pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami sama ali v sodelovanju s strokovnimi institucijami;
 • vodi postopke javnega naročanja;
 • opravlja druge naloge na tem področju.

Go to top