Na vsebino

Državni zbor Republike Slovenije je na 74. izredni seji 25. 5. 2021 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki bo 11. 7. 2021.

Na podlagi 41. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB, 54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju: ZVDZ) se pri imenovanju članov volilnih odborov najprej upoštevajo predlogi političnih strank, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v državni zbor izvoljeni kandidati, nato pa predlogi drugih političnih strank in lokalnih skupnosti ter njihovih delov. Pri izvedbi referenduma o ZV-1G, ki bo 11. 7. 2021 morajo okrajne volilne komisije predloge za imenovanje predsednika in članov volilnega odbora prejeti najpozneje v petnajstih dneh po razpisu referenduma, to je najpozneje do 15. 6. 2021.

Za člana volilnega odbora (oziroma za predsednika in njegovega namestnika) lahko imenovana samo oseba, ki ima volilno pravico in stalno prebivališče na območju volilnega okraja.

Predloge za imenovanje posredujte najkasneje do 15. junija 2021 na naslov: Občina Juršinci, Juršinci 3b, 2256 Juršinci ali jih dostavite fizično v glavno pisarno Občine Juršinci. Predlogom je potrebno priložiti tudi soglasje kandidata, ki je priloga tega poziva.

Go to top