Na vsebino

Občina Juršinci na podlagi 52. člena v zvezi z 64. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in sklepa Občinskega sveta št. 301-0003/2021-2 z dne 26. 04. 2021, objavlja naslednjo

namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine v najem,

in sicer del zemljišča parc. št. 191/3, k.o. Juršinci (358), v izmeri 1,00 m², za določen čas 5 let, za izhodiščno najemnino v višini 50,00 EUR/letno brez DDV, za namen postavitve svečomata.

Vse zainteresirane vabimo, da do 26. maja 2021, do 9.00 ure oddajo na naslov Občina Juršinci, Juršinci 3b, 2256 Juršinci, v zaprti kuverti s pripisom »Namera o sklenitvi neposredne pogodbe, parc. št. 191/3, k.o. Juršinci – ne odpiraj«, pisne ponudbe.

Več informacij v priponki.

Priponka:

Go to top