Na vsebino

Občina Juršinci na podlagi 52. člena v zvezi z 64. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in sklepa Občinskega sveta št. 478-0004/2021-7 z dne 26. 04. 2021, objavlja naslednjo

namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine v najem,

in sicer del zemljišča parc. št. 36/1, k.o. Juršinci (358), v izmeri 25,00 m², za določen čas 5 let, za izhodiščno najemnino v višini 60,00 EUR/v mesecih od marca do oktobra in 40,00 EUR/v mesecih od novembra do februarja oboje brez DDV, za namen postavitve montažnega kontejnerja in prodaje sladoleda.

Vse zainteresirane vabimo, da do 26. maja 2021, do 9.00 ure oddajo na naslov Občina Juršinci, Juršinci 3b, 2256 Juršinci, v zaprti kuverti s pripisom »Namera o sklenitvi neposredne pogodbe, parc. št. 36/1, k.o. Juršinci – ne odpiraj«, pisne ponudbe.

Več informacij v priponki.

Priponka:

Go to top