Na vsebino

Dne 21.8. 2020 je bil v Uradnem listu RS, št. 113/2020 objavljen poziv predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča na Ptuju, da predlagajo kandidate za sodnike porotnike Okrožnega sodišča na Ptuju.

Glede na število prebivalcev v Občini Juršinci, lahko Občina Juršinci predlaga tri kandidate (vključno s kandidatom za porotnika za mladoletniške prestopke). Mandat sodnikov porotnikov je pet let.

42. člen Zakona o sodiščih določa, da je za sodnika porotnika lahko imenovan:

- državljan RS, ki je dopolnil 30 let,

- ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.

Pri predlaganju kandidatov za mladoletniške prestopke se naj upoštevajo tudi določila 462/IV Zakona o kazenskem postopku, po katerem naj bodo kandidati za sodnike porotnike za mladoletniške prestopke predlagani izmed profesorjev, učiteljev, vzgojiteljev in drugih oseb, ki imajo izkušnje z vzgojo mladoletnikov.

 

V skladu s prvim odstavkom 45. člena Zakona o sodiščih objavljamo

POZIV

interesnim organizacijam, ki so registrirane kot društva ali združenja, ki delujejo na območju Občine Juršinci, da predlagajo kandidate za sodnike porotnike Okrožnega sodišča na Ptuju, tako, da do 9. 10. 2020, do 11. ure, predložite pisne predloge in izjavo kandidata, ki ju prilagamo, na naslov: Občina Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci ali oddate osebno v tajništvu, s pripisom »Predlogi za sodnike porotnike«.

 

Priponka:

Dopis Okrožnega sodišča na Ptuju

Predlog za sodnika porotnika

Izjava kandidata/ke za sodnika/co porotnika/co

Go to top