Na vsebino

Na podlagi 52. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti¸ Občina Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci objavlja

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija) je na svojem spletnem portalu, objavila »Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19«.

Javna razprava o proračunu Občine Juršinci za leto 2021 poteka v času od 19. 11. 2020 do vključno 3. 12. 2020.

Priponke:

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 4. 11. 2020, obveščamo starše, da bodo v času pouka na daljavo vsem učencem osnovnih šol in vsem dijakom, s stalnim prebivališčem v občini, ki so upravičeni do subvencioniranega obroka v času pouka, omogočeni topli obroki.

Dne 21.8. 2020 je bil v Uradnem listu RS, št. 113/2020 objavljen poziv predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča na Ptuju, da predlagajo kandidate za sodnike porotnike Okrožnega sodišča na Ptuju.

Občinska uprava Občine Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci, izdaja na podlagi Zakona o urejanju prostora in Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra Občinskega sveta Občine Juršinci, v upravni zadevi ukinitve statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti, naslednjo

Komunalno podjetje Ptuj obvešča, da bodo v ponedeljek, 28. septembra 2020, kot izvajalec javne gospodarske službe, ravnanje z komunalnimi odpadki v Občini Juršinci, izvedli akcijo zbiranja nevarnih odpadkov po naseljih, z premično zbiralnico nevarnih frakcij, ki s postanki na vsaki lokaciji ( 1,5 ure ) po vnaprej določenem terminu omogoča da povzročitelji iz individualnih gospodinjstev izvajalcu javne službe, te odpadke predajo.

Go to top