Na vsebino

Občina Juršinci na svojstven način skrbi za ohranjanje, razvijanje in sofinanciranje kulture na območju. Ljubiteljska kultura ohranja nesnovno kulturno dediščino, ki prispeva k višanju kakovosti življenja v lokalni skupnosti, hkrati pa skrbi za medgeneracijsko povezovanje in večjo dostopnost do kulturnih dobrin. Za ljubiteljsko kulturno dejavnost na območju skrbijo kulturno-umetniška etnografska društva, društvo za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja ter društvo za ohranjanje in razvijanje dediščine (preglednica 1: Društva na območju občine Juršinci). Vaški odbori po posameznih naseljih skrbijo za urejenost vaških središč ter kapel.
Za izvajanje kulturnih aktivnosti in dejavnosti so zagotovljeni ustrezni prostori, in sicer v večnamenskem kulturnem centru, ki je bil svojemu namenu predan leta 2012.

Občina zagotavlja, poleg prostorov, tudi sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti. Sofinancira programe na področju kulture, ki se izvajajo na območju občine, regije in države; sofinancira kulturne programe, dediščino in projekte, ki so predstavljeni tudi v tujini. Upravičenci so društva, zavodi, zasebni zavodi, ustanove in posamezniki kot izvajalci javnih kulturnih projektov in druge pravne osebe z neprofitno dejavnostjo na področju kulture.
Občina Juršinci zagotavlja sredstva za redno delno vzdrževanje Puhovega muzeja in za vzdrževanje kulturnega centra Juršinci.
Na območju občine Juršinci je med drugim tudi zelo znana rojstna hiša zgodovinarke in etnologinje dr. Štefke Cobelj v Zagorcih in Rojhtova domačija v Senčaku. Velja pa omeniti tudi literarnega zgodovinarja, akademika Antona Slodnjaka (1899−1983), rojenega v Bodkovcih.
Občina Juršinci sodeluje pri ureditvi spominskega parka v Mostju (Laze).

Go to top