Na vsebino

Štev.: 900-0033/2018-75
Datum: 20. 9. 2022

 

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20),  6. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20)

s k l i c u j e m

25. redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v sredo, 28. septembra 2022 ob 

17.30 uri, v sejni sobi Občine Juršinci.

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta
 2. Seznanitev s poročilom o delu Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v letu 2021
 3. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Juršinci v letu 2021
 4. Predlog sklepa o potrditvi ocene izvajanja OPV v Občini Juršinci
 5. Poročilo o delu občinskega redarstva na območju občine Juršinci
 6. Obravnava in sprejem osnutka Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Juršinci
 7. Obravnava in sprejem osnutka Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije izvajanja GJS odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Juršinci
 8. Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Juršinci za volilno leto 2022
 9. Predlog sklepa o plakatiranju v času volilne kampanje za izvedbo lokalnih volitev
 10. Obravnava pobud
 11. Seznanitev s Poročilom o izvrševanju Proračuna Občine Juršinci za leto 2022 v prvem polletju
 12. Obravnava in predlog sklepa za sprejem Odloka o spremembah odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2022 - rebalans I
 13. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

 

Gradivo je na voljo tukaj.

                                                                      

Alojzij KAUČIČ, l.r.

   Župan Občine Juršinci

Vabljeni:                                                                                                

-      člani občinskega sveta,

-      ga. Alenka Korpar, direktorica SOU občin v Sp. Podravju (obrazložitev k točki 2),

-      g. Robert Brkić, SOU občin v Sp. Podravju (obrazložitev k točki 3),

-      ga. Jožica Jerenko in g. Jernej Šomen, predstavnika Komunalnega podjetja Ptuj 

        (obrazložitev k točkama 4 in 5),

-       direktor občinske uprave,

-      referentka za računovodstvo,

-      mediji.

 

Go to top