Na vsebino

Štev.: 900-0033/2018-73
Datum: 2. 6. 2022

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20),  6. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20)

 

s k l i c u j e m

24. redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v četrtek, 9. junija 2022 ob 19.uri, v sejni sobi Občine Juršinci.

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev zapisnikov 23. redne in 6. izredne seje Občinskega sveta
  2. Obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Juršinci, prve spremembe in dopolnitve
  3. Obravnava stališč do pripomb javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Juršinci, prve spremembe in dopolnitve
  4. Seznanitev z Informacijami o varnostnih pojavih na območju Občine Juršinci v letu 2021
  5. Predlog za izdajo soglasja OŠ Juršinci k sistemizaciji delovnih mest in k uporabi fleksibilnega normativa v vrtcu za šolsko leto 2022/2023
  6. Obravnava pobud
  7. Obravnava predloga sklepa za imenovanje Občinske volilne komisije Občine Juršinci
  8. Obravnava predloga sklepa za podelitev priznanj Občine Juršinci v letu 2022
  9. Priprave na 28. občinski praznik
  10. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

 

Gradivo je na voljo tukaj

                                                                      

                                                                                                                Alojz KAUČIČ, l.r.

   Župan Občine Juršinci

Vabljeni:                                                                                                

-      člani občinskega sveta,

-      g. Robert Šimenko, SOU občin v Sp. Podravju (obrazložitev k točkama 2 in 3),

-      g. Marjan Premzl, vodja policijskega okoliša (obrazložitev k točki 4),

-       g. Matej Sužnik, ravnatelj OŠ Juršinci (obrazložitev k točki 5),

-      direktor občinske uprave,

-      mediji.

Go to top