Na vsebino

Štev.: 900-0033/2018-69
Datum: 25. 4. 2022

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20), 6. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20)


s k l i c u j e m
23. redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v sredo, 4. maja 2022 ob
18. uri, v sejni sobi Občine Juršinci


DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnikov 22. redne in 8. dopisne seje Občinskega sveta
2. Izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti v Občini Juršinci
3. Seznanitev s poročilom OŠ Juršinci za leto 2021
4. Predlog sklepa k povišanju ekonomske cene programa v vrtcu
5. Obravnava in predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj- skrajšani postopek
6. Obravnava in predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj-skrajšani postopek
7. Podaja mnenja za imenovanje ravnatelja Glasbene šole Karol Pahor Ptuj
8. Seznanitev s Poročilom o izvedbi nadzora nad izvajanjem koncesijske pogodbe s CP Ptuj d.d. za vzdrževanje cest v letu 2020
9. Seznanitev s Poročilom o izvedbi nadzora nad zaključnim računom Občine Juršinci za leto 2020
10. Seznanitev z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Juršinci za leto 2022
11. Seznanitev s Poročilom oskrbe s pitno vodo za leto 2021 (KP Ptuj d.d.)
12. Seznanitev s Poročilom o izvajanju GJS ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Juršinci za leto 2021 (KP Ptuj d.d.)
13. Sprejem Programa dela Občinskega sveta Občine Juršinci za leto 2022
14. Obravnava pobude
15. Obravnava in predlog sklepa za sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Juršinci za leto 2021
16. Predlog sklepa o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2022
17. Letni program kulturne dejavnosti Občine Juršinci za leto 2022
18. Letni program športne dejavnosti Občine Juršinci za leto 2022
19. Predlog sklepa za imenovanje člana v odbora
20. Predlog sklepa za sprejem Poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2021 (LEA Sp. Podravje)
21. Letna poročila za leto 2021:
- Zasebna glasbena šola v samostanu Sv. Petra in Pavla
- Glasbena šola Karol Pahor Ptuj
- ZRS Bistra Ptuj
- OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj
- Območno združenje Rdečega križa Ptuj
- Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
- CSD Spodnje Podravje (»Pomoč na domu« in »Varna hiša Ptuj«)

22. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

 Alojz KAUČIČ, l.r.
Župan Občine Juršinci

Vabljeni:
- člani občinskega sveta,
- Metka Petek Uhan, dr. med., spec.-direktorica ZD Ptuj in Amira Hachem, dr. med. spec.
družinske medicine (obrazložitev k točki 2),
- ravnatelj OŠ Juršinci, g. Matej Sužnik (obrazložitev k točkama 3 in 4),
- ravnateljica OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, mag. Lidija Marin (obrazložitev k točki 5),
- ravnatelj Glasbene šole Karol Pahor Ptuj, Štefan Petek, mag.manag. (obrazlož. k točki 6),
- predsednica Nadzornega odbora Občine Juršinci (obrazložitev k točkam 8, 9, 10),
- predstavnik Komunalnega podjetja Ptuj (obrazložitev k točki 11),
- predstavnik Komunalnega podjetja Ptuj (obrazložitev k točki 12),
- direktor občinske uprave,
- referentka za računovodstvo,
- mediji.

 

Gradivo je na voljo tukaj.

 

Go to top