Na vsebino

Štev.: 900-0033/2018-61
Datum: 10. 11. 2021

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20),  6. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20)

s k l i c u j e m

21. redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v sredo 17. 11. 2021 ob 17. uri.

 Seja bo potekala v Kulturni dvorani v Juršincih.

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnikov 20. redne in 3. in 4. izredne seje Občinskega sveta
 2. Poročilo o izidu nadomestnih lokalnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Juršinci in potrditev mandata
 3. Seznanitev s poročilom Nadzornega odbora o izvedbi nadzora nad Zaključnim računom Občine Juršinci za leto 2019
 4. Seznanitev s poročilom Nadzornega odbora o izvedbi nadzora nad postopki javnega naročanja v Občini Juršinci v letu 2020
 5. Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra pri parc. št. 716/5, k.o. Juršinci
 6. Obravnava Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2022 - PREDLOG I
 7. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

 

Gradivo bo objavljeno na spletni strani Občine Juršinci.

Alojzij KAUČIČ, l.r.
Župan Občine Juršinci


Vabljeni:

 • člani občinskega sveta
 • predsednik OVK Občine Juršinci, g. Jani Toplak (obrazložitev k točki 2),
 • predsednica Nadzornega odbora Občine Juršinci (obrazložitev k točkama 3, 4),
 • direktorica občinske uprave,
 • referentka za računovodstvo,
 • mediji

Gradivo je na voljo tukaj.

Go to top