Na vsebino

Štev.: 900-0033/2018-55
Datum: 5. 10. 2021

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20), 6. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20)

s k l i c u j e m

20. redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v torek, 12. 10. 2021, ob

20. uri, v sejni sobi Občine Juršinci.

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnikov 19. redne in 7. dopisne seje Občinskega sveta
 2. Obravnava in predlog sklepa za sprejem Lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parceli št. 627/5, k.o. Hlaponci
 3. Predstavitev projekta »Celovita obnova vodovodnega sistema Sp. Podravje - sklop 7«
 4. Imenovanje predsednika Odbora za turizem, drobno gospodarstvo in obrt Občine Juršinci
 5. Predlog sklepa za imenovanje člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
 6. Predlog sklepa za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Juršinci za nadomestne volitve v 2021
 7. Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve
 8. Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra pri parc. št. 482, k.o. Dragovič
 9. Obravnava pobud
 10. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

Gradivo bo objavljeno na spletni strani Občine Juršinci.

Alojzij KAUČIČ, l.r.
Župan Občine Juršinci


Vabljeni:

 • člani občinskega sveta,
 • predstavnik SOU občin v Sp. Podravju, (obrazložitev k točki 2),
 • Dr. Duhovnik d.o.o. (obrazložitev k točki 3),
 • direktorica občinske uprave,
 • mediji

 

Gradivo je na voljo tukaj.

Go to top