Na vsebino

Štev.: 900-0033/2018-51
Datum: 7. 7. 2021

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20), 6. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20)

s k l i c u j e m 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v četrtek, 15. julija 2021 ob 19.uri, v sejni sobi Občine Juršinci.

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnikov 18. redne in 6. dopisne seje Občinskega sveta
 2. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Juršinci v letu 2020
  1. Predlog sklepa o potrditvi ocene izvajanja OPV v Občini Juršinci
  2. Poročilo o delu občinskega redarstva na območju občine Juršinci
 3. Obravnava vlog OŠ Juršinci za izdajo soglasja k sistemizaciji delovnih mest in uporabi fleksibilnega normativa v vrtcu za šolsko leto 2021/2022
 4. Obravnava in predlogi sklepov za sprejem Lokacijskih preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamičnih poselitvah:
  1. na parcelah št. 403/1, 407/1, 407/2, 410, vse k.o. Zagorci
  2. na parceli št. 417/1, k.o. Kukava
  3. na parceli št. 261/1, k.o. Juršinci
 5. Seznanitev z informacijami o ustreznosti vode za uporabnike
 6. Obravnava predloga sklepa in Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih GJI ravnanja s komunalnimi odpadki
 7. Obravnava in sprejem Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Juršinci
 8. Imenovanje predsednika Odbora za turizem, drobno gospodarstvo in obrt Občine Juršinci
 9. Obravnava in sprejem predloga Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Juršinci
 10. Letni program športne dejavnosti Občine Juršinci za leto 2021
 11. Obravnava in sprejem predloga Pravilnika o sofinanciranju programov kulturne dejavnosti v Občini Juršinci
 12. Letni program kulturne dejavnosti Občine Juršinci za leto 2021
 13. Obravnava in sprejem Predloga spremembe Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Juršinci za obdobje 2015 – 2020
 14. Obravnava in sprejem Predloga spremembe Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini Juršinci
 15. Obravnava pobud
 16. Seznanitev s Poročilom o izvrševanju Proračuna Občine Juršinci za leto 2021 v prvem polletju
 17. Obravnava in predlog sklepa za sprejem Odloka o spremembah odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2021 - rebalans
 18. Obravnava predloga sklepa za podelitev priznanj Občine Juršinci v letu 2021
 19. Priprave na 27. občinski praznik
 20. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta


Alojzij KAUČIČ, l.r.
Župan Občine Juršinci

Vabljeni:

 • člani občinskega sveta,
 • predstavnik SOU občin v Sp. Podravju - občinsko redarstvo, g. Robert Brkič (obrazložitev k točki 2),
 • ravnateljica OŠ Juršinci, ga. Jelka Svenšek, (obrazložitev k točki 3),
 • predstavnik SOU občin v Sp. Podravju, (obrazložitev k točki 4),
 • predstavnik Komunalnega podjetja Ptuj (obrazložitev k točki 5),
 • predstavnik Komunalnega podjetja Ptuj (obrazložitev k točki 6)
 • direktorica občinske uprave,
 • referentka za računovodstvo,
 • mediji

Gradivo je na voljo tukaj.

Go to top