Na vsebino

Štev.: 900-0033/2018-47
Datum: 19. 4. 2021

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20),  6. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20)

s k l i c u j e m

18. redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v ponedeljek, 26. aprila 2021,

ob 18. uri, v Kulturni dvorani v Juršincih.

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta
 2. Projekt Rune – seznanitev
 3. Seznanitev s poročilom o delu Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v letu 2020
 4. Seznanitev s Poročilom oskrbe s pitno vodo za leto 2020 (KP Ptuj d.d.)
 5. Seznanitev s Poročilom o izvajanju GJS ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Juršinci za leto 2020 (KP Ptuj d.d.)
 6. Obravnava predloga sklepa in Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih GJI ravnanja s komunalnimi odpadki
 7. Seznanitev z Informacijami o varnostnih pojavih na območju Občine Juršinci v letu 2020
 8. Podaja mnenja za imenovanje ravnatelja OŠ Juršinci
 9. Obravnava in predlog sklepa za sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Juršinci za leto 2020
 10. Predlog sklepa o oddaji dela nepremičnine parc. št. 36/1, k.o. Juršinci
 11. Predlog sklepa o oddaji dela nepremičnine parc. št. 191/3, k.o. Juršinci
 12. Projekt »Regionalne kolesarske povezave v Sp. Podravju - seznanitev
 13. Letna poročila za leto 2020:
 • Zasebna glasbena šola v samostanu Sv. Petra in Pavla
 1. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

Vabljeni:

 • člani občinskega sveta,
 • Stanko Šalamon, predstavnik družbe RUNE ENIA (obrazložitev točki 2),
 • Alenka Korpar, direktorica SOU občin v Sp. Podravju (obrazložitev k točki 3),
 • Rado Vek, Komunalno podjetje Ptuj (obrazložitev k točki 4),
 • Dejan Bele, Komunalno podjetje Ptuj (obrazložitev k točki 5),
 • predstavnik Komunalnega podjetja Ptuj (obrazložitev k točki 6),
 • Marjan Premzl, vodja policijskega okoliša (obrazložitev k točki 7),
 • Renata Novak, višji referent III (obrazložitev k točki 11),
 • direktorica občinske uprave,
 • referentka za računovodstvo,
 • mediji

Gradivo je na voljo tukaj.

Dodatno gradivo je na voljo tukaj.

Go to top