Na vsebino

Štev.: 900-0033/2018-45
Datum: 22. 3. 2021

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20), 6. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20)

s k l i c u j e m

17.redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v ponedeljek, 29. marca 2021, ob 17. uri, v Kulturni dvorani v Juršincih.

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne in 5. dopisne seje Občinskega sveta
 2. Obravnava in sprejem predloga Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Juršinci
 3. Obravnava in sprejem Načrta javne razsvetljave Občine Juršinci
 4. Obravnava in sprejem Lokalnega energetskega koncepta Občine Juršinci
 5. Predlog sklepa za sprejem Poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2020 (LEA Sp. Podravje)
 6. Seznanitev s poročilom OŠ Juršinci za leto 2020
 7. Obravnava predloga Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v občini Juršinci
 8. Predlog za imenovanje članov v odbore
 9. Predlog sklepa o nakupu nepremičnine parc. št. 42/65, k.o. Juršinci
 10. Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra pri parc. št. 506, k.o. Dragovič
 11. Predlog sklepa o prodaji nepremičnine parc. št. 897, k.o. Kukava
 12. Letna poročila za leto 2020:

- Glasbena šola Karol Pahor Ptuj

- ZRS Bistra Ptuj

- OŠ Dr. Ljudevita Pivka Ptuj

- Območno združenje Rdečega križa Ptuj

- Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

- CSD Spodnje Podravje (»Pomoč na domu« in »Varna hiša Ptuj«)

 1. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta
 2. Vloga za podaljšanje obročnega odplačevanja (zaprta za javnost)
 3. Vrednost odškodnine v postopku razlastitve (zaprta za javnost)

Gradivo je na voljo tukaj.

Alojz KAUČIČ, l.r.

Župan Občine Juršinci

Vabljeni:

 • člani občinskega sveta,
 • predstavnik družbe Structura d.o.o. (obrazložitev k točki 2),
 • Janez Petek, direktor LEA Spodnje Podravje (obrazložitev k točkam 3,4,5),
 • ravnateljica OŠ Juršinci, ga. Jelka Svenšek (obrazložitev k točki 6),
 • direktorica občinske uprave,
 • mediji
Go to top