Na vsebino

Štev.: 900-0033/2018-43

Datum: 16. 2. 2021

 

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20), 6. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20)

 

s k l i c u j e m

16. redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v torek, 23. februarja 2021, ob 17. uri.

Seja bo potekala v Kulturni dvorani v Juršincih.

 

 

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnikov 15. redne seje in 2. izredne seje Občinskega sveta
 2. Obravnava in predlog sklepa za sprejem Odloka o spremembah odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2021 - rebalans I
 3. Obravnava in potrditev DIIP-a za projekt »Ureditev učilnic na podstrešju OŠ Juršinci«
 4. Seznanitev s Poročilom o izvedbi nadzora nad prihodki in odhodki vrtca Juršinci za leto 2019
 5. Seznanitev s Poročilom o izvedbi nadzora nad izplačili sejnin iz proračuna občine Juršinci za leto 2019
 6. Seznanitev z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Juršinci za leto 2021
 7. Sprejem Programa dela Občinskega sveta Občine Juršinci za leto 2021
 8. Predlog sklepa za podajo mnenja Občine Juršinci k osnutkom pokrajinske zakonodaje
 9. Obravnava in potrditev liste kandidatov za člane Razvojnega sveta regije 2021-2027
 10. Predlog sklepa o pridobitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah 1572/1 in 1572/2, obe k.o. Mostje
 11. Predlog sklepa o pridobitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah v k.o. Juršinci in k.o. Mostje (za potrebe graditve kolesarske steze)
 12. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

 

 

Alojz KAUČIČ, l.r.

Župan Občine Juršinci

 

Vabljeni:

 • člani Občinskega sveta Občine Juršinci,
 • direktorica občinske uprave Občine Juršinci,
 • referentka za računovodstvo,
 • predsednica Nadzornega odbora Občine Juršinci (obrazložitev k točkam 4, 5, 6),
 • mediji

 

Gradivo:

Gradivo je na voljo tukaj.

Go to top