Na vsebino

Štev.: 900-0033/2018-35

Datum: 11. 11. 2020

 

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20), 6. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20)

 

s k l i c u j e m

14. redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v sredo, 18. novembra 2020,

ob 17. uri, v Kulturni dvorani.

 

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta
 2. Predlog sklepa o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2020
 3. Predlog sklepa za prodajo zemljišča s parc. št. 41/19, k.o. Juršinci
 4. Predlog sklepa o pridobitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 531/1, k.o. Senčak
 5. Obravnava pobud s strani občanov
 6. Obravnava Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2021 - PREDLOG I
 7. Obravnava pobude Koordinacijskega odbora LMŠ Spodnje Podravje
 8. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Juršinci
 9. Obravnava vloge OŠ Juršinci k sistemizaciji delovnega mesta
 10. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

 

Gradivo:

Do gradiva lahko dostopate tukaj.

Alojz KAUČIČ, l.r.
Župan Občine Juršinci


Vabljeni:

 • člani Občinskega sveta Občine Juršinci,
 • direktorica občinske uprave Občine Juršinci,
 • referent za računovodstvo,
 • ravnateljica OŠ Juršinci, ga. Jelka Svenšek (obrazložitev k točki 9),
 • mediji

 

Go to top