Na vsebino

Štev.: 900-0033/2018-33

Datum: 25. 8. 2020

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20), 6. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17, 3/20)

s k l i c u j e m 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v sredo, 2. septembra 2020, ob 19. uri, v sejni sobi Občine.

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta
 2. Predlog sklepa o potrditvi ocene in poročila o izvajanju Občinskega programa varnosti Občine Juršinci v letu 2019
 3. Obravnava vloge OŠ Juršinci za izdajo soglasja k sistemizaciji delovnih mest in uporabi fleksibilnega normativa v vrtcu za šolsko leto 2020/2021
 4. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 897 k.o. Kukava
 5. Predlog sklepa o oddaji poslovnih prostorov v najem
 6. Seznanitev s Poročilom o izvrševanju Proračuna Občine Juršinci za leto 2020 v prvem polletju
 7. Obravnava in predlog sklepa za sprejem Odloka o spremembah odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2020 - rebalans I
 8. Projekt Kolesarske povezave v Spodnjem Podravju (podaja informacij)
 9. Priprava predloga za imenovanje člana Sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ptuj
 10. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

 

 

Gradivo:

Do gradiva lahko dostopate tukaj.

Alojz KAUČIČ, l.r.

Župan Občine Juršinci 
  

Vabljeni:

 • člani Občinskega sveta Občine Juršinci,
 • predstavnik SOU občin v Sp. Podravju - občinsko redarstvo, g. Robert Brkič (obrazložitev k točki 2),
 • ravnateljica OŠ Juršinci, ga. Jelka Svenšek, (obrazložitev k točki 3),
 • direktorica občinske uprave Občine Juršinci,
 • referent za računovodstvo,
 • mediji.

 

 

 

Go to top