Na vsebino

Štev.: 900-0033/2018-31

Datum: 3. 6. 2020

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17), 6. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17)

s k l i c u j e m 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v sredo, 10. junija 2020, ob 19. uri, v sejni sobi Občine.

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta
 2. Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu - socialne oskrbe in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu - socialne oskrbe za leto 2020
 3. Seznanitev s poročiloma CSD Spodnje Podravje za leto 2019 (»Pomoč na domu - socialna oskrba« in »Varna hiša«)
 4. Seznanitev s Poročilom oskrbe s pitno vodo za leto 2019 (KP Ptuj d.d.)
 5. Seznanitev s Poročilom o izvajanju GJS ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Juršinci za leto 2019 (KP Ptuj d.d.)
 6. Seznanitev s poročilom o izvedbi nadzora nad porabo proračunskih sredstev za leto 2018
 7. Seznanitev s poročilom o izvedbi nadzora nad materialnimi stroški OŠ Juršinci za leto 2018, ki jih financira Občina Juršinci
 8. Seznanitev s poročilom o izvedbi nadzora nad razdelitvijo sredstev na podlagi občinskih razpisov v letu 2018
 9. Seznanitev z letnim Programom nadzora in finančnim načrtom Nadzornega odbora Občine Juršinci za leto 2020
 10. Seznanitev o doseženih ciljih in rezultatih dela Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v letu 2019
 11. Obravnava in predlog sklepa za sprejem predloga Odloka o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju občine Juršinci - 2. obravnava
 12. Obravnava in predlog sklepa za sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Juršinci - 2. obravnava
 13. Obravnava in predlog sklepa za sprejem Sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci - 2. obravnava
 14. Obravnava pobude za najem prostora
 15. Letna poročila za leto 2019:

Glasbena šola Karol Pahor Ptuj

ZRS Bistra Ptuj

OŠ Dr. Ljudevita Pivka Ptuj

Območno združenje Rdečega križa Ptuj

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

 1. Priprave na občinski praznik
 2. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta
 3. Dodeljevanje transferjev na podlagi javnih razpisov

 

Gradivo:

Do gradiva lahko dostopate tukaj.

Alojz KAUČIČ, l.r.

Župan Občine Juršinci 
  

Vabljeni:

 • člani občinskega sveta,
 • predstavnik(-i) CSD Spodnje Podravje (obrazložitev k točkama 2 in 3),
 • predstavnik KP Ptuj, g. Aljoša Fruk (obrazložitev k točki 4),
 • predstavnik KP Ptuj, g. Dejan Bele (obrazložitev k točki 5),
 • predsednica Nadzornega odbora Občine Juršinci, ga. Nataša Žajdela Lah (obrazložitev k točkam 6, 7, 8, 9),
 • direktorica SOU občin v Sp. Podravju, ga. Alenka Korpar (obrazložitev k točki 10),
 • predstavnik SOU občin v Sp. Podravju, g. Dejan Zorec (obrazložitev k točki 11),
 • direktorica občinske uprave, mag. Saša Golob Hodnik

Go to top