Na vsebino

Štev.: 900-0033/2018-29

Datum: 11. 5. 2020

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17),  6. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17)

s k l i c u j e m 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v ponedeljek, 18. maja 2020 ob 19. uri, v Kulturnem centru Juršinci - veroučna učilnica

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnikov 10. redne in 3. dopisne seje Občinskega sveta
 2. Izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti v Občini Juršinci
 3. Predlog sklepa o oddaji poslovnih prostorov v najem ZD Ptuj
 4. Predlog sklepa za povišanje cene programa v vrtcu pri OŠ Juršinci
 5. Seznanitev s poročilom OŠ Juršinci za leto 2019
 6. Program dela Občinskega sveta Občine Juršinci za leto 2020
 7. Predlog sklepa o pridobitvi statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 1134, k.o. 354 Zagorci
 8. Predlog sklepa o pridobitvi statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 804, k.o. 356 Sakušak
 9. Obravnava in predlog sklepa za sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Juršinci za leto 2019
 10. Letni program kulturne dejavnosti Občine Juršinci za leto 2020
 11. Letni program športne dejavnosti Občine Juršinci za leto 2020
 12. Predlog sklepa za sprejem Poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2019 (LEA Sp. Podravje)
 13. Predlog sklepa o obročnem odplačilu terjatve v zapuščinskem postopku D 809/2016 – ZAPRTA ZA JAVNOST
 14. Predlog sklepa o obročnem odplačilu terjatve v zapuščinskem postopku D 83/2019 – ZAPRTA ZA JAVNOST
 15. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Gradivo bo objavljeno na spletni strani Občine Juršinci.

                                                                                                                Alojz KAUČIČ, l.r.

   Župan Občine Juršinci

Vabljeni:

 • direktorica JZ Zdravstvenega doma Ptuj, Metka Petek Uhan, dr.med.spec. (obrazložitev k točki 2),
 • zdravnica Ambulante družinske medicine Juršinci, Amira Hachem, dr. med. spec. družinske medicine (obrazložitev k točki 2),
 • ravnateljica OŠ Juršinci, ga. Jelka Svenšek (obrazložitev k točkama 4 in 5),
 • direktorica občinske uprave,
 • referent za računovodstvo,
 • mediji

Gradivo:

Do gradiva lahko dostopate tukaj.

Go to top