Na vsebino

Štev.: 900-0033/2018-17
Datum: 19. 6. 2019

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17), 6. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17)

s k l i c u j e m

7. redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v četrtek, 27. junija 2019,

ob 19. uri, v sejni sobi Občine.

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnikov 6. redne in 1. dopisne seje Občinskega sveta
 2. Seznanitev z Elaboratom o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in predlog Sklepa o soglasju k spremembi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v Občini Juršinci
 3. Seznanitev in obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora JU06 Juršinci
 4. Obravnava Vloge OŠ Juršinci za izdajo soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu za šolsko leto 2019/2020
 5. Seznanitev o doseženih ciljih in rezultatih dela Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v letu 2018
 6. Predlog sklepa o potrditvi ocene in poročila o izvajanju Občinskega programa varnosti Občine Juršinci v letu 2018
 7. Seznanitev o Informaciji o varnostnih pojavih na območju Občine Juršinci v letu 2018
 8. Obravnava predloga za podelitev priznanj Občine Juršinci v letu 2019
 9. Priprave na 25. občinski praznik Občine Juršinci
 10. Predlog sklepa o umiku predloga za omejitev dedovanja
 11. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

 

Gradivo bo objavljeno na spletni strani Občine Juršinci.

Gradivo k točki 1 vam pošljemo naknadno po e-pošti.

Alojz KAUČIČ, l.r
Župan Občine juršinci

Vabljeni:

 • člani občinskega sveta Občine Juršinci,
 • predstavnik Komunalnega podjetja Ptuj, ga. Tatjana H. Sternad (obrazložitev k 2. točki),
 • predstavnik SOU občin v Sp. Podravju - urejanje prostora, ga. Snežana Sešel (obrazložitev k 3. točki),
 • ravnateljica OŠ Juršinci, ga. Jelka Svenšek, (obrazložitev k 4. točki),
 • direktorica SOU občin v Sp. Podravju, ga. Alenka Korpar (obrazložitev k 5. točki),
 • predstavnik SOU občin v Sp. Podravju - občinsko redarstvo, g. Robert Brkič (obrazložitev k 6. točki),
 • predstavnik Policijske postaje Ptuj, g. Janko Žnidarič (obrazložitev k 7. točki),
 • direktorica občinske uprave Občine Juršinci, ga. mag. Saša Golob Hodnik,
 • mediji

 

Gradivo:

7.redna seja OS

Zapisnik 6. redna seja

 

Go to top