Na vsebino

 sklicujem    

5. redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v četrtek, 14. marca 2019 ob 18. uri, v sejni sobi Občine.

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta
  2. Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu – socialne oskrbe in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu - socialne oskrbe za leto 2019
  1. Seznanitev s poročiloma CSD Spodnje Podravje za leto 2018 (»Pomoč na domu - socialna oskrba« in »Varna hiša«)
  2. Obravnava in sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Juršinci, druge spremembe in dopolnitve - samo za prostorske izvedbene pogoje - II. obravnava
  1. Obravnava in sprejem dopolnitve Odloka o načinu izvajanja GJS s komunalnimi odpadki - po skrajšanem postopku
  2. Zamenjava člana Sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ptuj
  3. Letna poročila za leto 2018:

- Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2018 (LEA Sp. Podravje)

- Glasbena šola Karol Pahor Ptuj

- Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

- ZRS Bistra Ptuj

- OŠ Dr. Ljudevita Pivka Ptuj

- Območno združenje Rdečega križa Ptuj

  1. Pobude in vprašanja svetnikov

 

Gradivo si lahko ogledate tukaj.

                                                                                

                                                                                                                                                       Alojz KAUČIČ, l.r.

Župan Občine Juršinci

Vabljeni: 

-      člani občinskega sveta,

-     predstavnik CSD Spodnje Podravje (obrazložitev k točkama 2 in 3),

-      direktorica občinske uprave,

-       mediji.

Go to top