Na vsebino

OBČINA JURŠINCI DOBRODOŠLI

Uradne ure

Uradne ure

Kontakti

Kontakti

Projekti

PROJEKTI

Aktualni javni razpisi

Aktualni javni razpisi

Zadnje novice in obvestila

Uncategorised

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava

Na trenutni spletni strani so izvedene potrebne prilagoditve spletne strani, ki so jo zavezanci po ZDMSA dolžni urediti v roku do 23. septembra 2020.
Povezava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351.

Dostopnost spletne strani

Občina Juršinci se zavezuje omogočati dostopnost spletne strani https://www.jursinci.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ter Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na celotno spletno stran. Spletna stran je povsem skladna s priporočili WCAG 2.1, nivo AA. Izjava o dostopnosti je bila pripravljena 18.9 2020. Pri oblikovanju izjave smo uporabili metodo samoocene. Izjava je bila nazadnje pregledana 18.9.2020.

Vsa vprašanja ali komentarje, povezane s spletno dostopnostjo, nam pošljite na e-pošto: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Spletišče je bilo objavljeno v letu 2017.

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Izvršilni organ za morebitne postopke je:
Ministrstvo Republike Slovenije za javno upravo
Direktorat za informacijsko družbo in informatiko
Uprava za informacijsko varnost
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Štev.: 900-0033/2018-21

Datum: 14. 11. 2019

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17), 6. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17)

s k l i c u j e m
9. 
redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v četrtek, 21. novembra 2019,
 
ob 17. uri, v sejni sobi Občine.

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnikov 8. redne seje in 2. dopisne seje Občinskega sveta
 2. Seznanitev s poročilom o izvedbi nadzora postopkov javnega naročanja Občine Juršinci v letu 2018
 3. Seznanitev z Letnim programom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami na območju občine Juršinci za leto 2020
 4. Obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora JU06 Juršinci – PREDLOG II
 5. Obravnava in predlog sklepa za sprejem predloga Odloka o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju občine Juršinci – po skrajšanem postopku
 6. Obravnava in predlog sklepa za sprejem predloga Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Juršinci – po skrajšanem postopku
 7. Obravnava pobud s strani društev
 8. Obravnava Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2020 - PREDLOG I
 9. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

 

Alojz KAUČIČ, l.r.
Župan Občine Juršinci


Vabljeni: 

 • člani občinskega sveta Občine Juršinci,
 • predsednica Nadzornega odbora, ga. Nataša Žajdela Lah (obrazložitev k 2. točki),
 • predstavnik Komunalnega podjetja Ptuj d.d., g. Dejan Bele (obrazložitev k 3. točki),
 • predstavnica SOU občin Sp. Podravja, ga. Snežana Sešel (obrazložitev k 4. točki),
 • predstavnik SOU občin Sp. Podravja, mag. Dejan Zorec (obrazložitev k točkam 5, 6),
 • direktorica občinske uprave Občine Juršinci,
 • referent za računovodstvo

Gradivo:

Do gradiva lahko dostopate tukaj.

Štev.: 900-0033/2018-17
Datum: 19. 6. 2019

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17), 6. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17)

s k l i c u j e m

7. redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v četrtek, 27. junija 2019,

ob 19. uri, v sejni sobi Občine.

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnikov 6. redne in 1. dopisne seje Občinskega sveta
 2. Seznanitev z Elaboratom o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in predlog Sklepa o soglasju k spremembi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v Občini Juršinci
 3. Seznanitev in obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora JU06 Juršinci
 4. Obravnava Vloge OŠ Juršinci za izdajo soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu za šolsko leto 2019/2020
 5. Seznanitev o doseženih ciljih in rezultatih dela Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v letu 2018
 6. Predlog sklepa o potrditvi ocene in poročila o izvajanju Občinskega programa varnosti Občine Juršinci v letu 2018
 7. Seznanitev o Informaciji o varnostnih pojavih na območju Občine Juršinci v letu 2018
 8. Obravnava predloga za podelitev priznanj Občine Juršinci v letu 2019
 9. Priprave na 25. občinski praznik Občine Juršinci
 10. Predlog sklepa o umiku predloga za omejitev dedovanja
 11. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

 

Gradivo bo objavljeno na spletni strani Občine Juršinci.

Gradivo k točki 1 vam pošljemo naknadno po e-pošti.

Alojz KAUČIČ, l.r
Župan Občine juršinci

Vabljeni:

 • člani občinskega sveta Občine Juršinci,
 • predstavnik Komunalnega podjetja Ptuj, ga. Tatjana H. Sternad (obrazložitev k 2. točki),
 • predstavnik SOU občin v Sp. Podravju - urejanje prostora, ga. Snežana Sešel (obrazložitev k 3. točki),
 • ravnateljica OŠ Juršinci, ga. Jelka Svenšek, (obrazložitev k 4. točki),
 • direktorica SOU občin v Sp. Podravju, ga. Alenka Korpar (obrazložitev k 5. točki),
 • predstavnik SOU občin v Sp. Podravju - občinsko redarstvo, g. Robert Brkič (obrazložitev k 6. točki),
 • predstavnik Policijske postaje Ptuj, g. Janko Žnidarič (obrazložitev k 7. točki),
 • direktorica občinske uprave Občine Juršinci, ga. mag. Saša Golob Hodnik,
 • mediji

 

Gradivo:

7.redna seja OS

Zapisnik 6. redna seja

 

2. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JURŠINCI

V skladu z določbami 18. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17) in 24. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17)

s k l i c u j e m

2. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci


DNEVNI RED:

1. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o soglasju k spremembi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v Občini Juršinci

Obrazložitev:

Vljudno prosimo, da se opredelite do predlaganega sklepa tako, da podate svoj glas ZA ali PROTI predlaganemu sklepu.

Glasovanje poteka od 28. 10. 2019 do srede, 30. 10. 2019 do 16. ure, pisno preko elektronske pošte ali osebno dostavite na Občino.

Gradivo bo objavljeno na spletni strani Občine Juršinci

Alojz KAUČIČ l.r.

Župan Občine juršinci

PRILOGA:

Gradivo za 2. dopisno sejo OS Občine Juršinci

Štev.: 900-0033/2018-13

Datum: 10. 04. 2019

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17), 6. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17)

s k l i c u j e m

6. redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v četrtek, 18. aprila 2019, ob uri, v sejni sobi Občine.

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnikov 5. redne in 1. izredne seje Občinskega sveta
 2. Seznanitev z letnim Programom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami na območju Občine Juršinci za leto 2019 (KP Ptuj d. d.)
 3. Seznanitev s Poročilom o izvajanju GJS ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Juršinci za leto 2018 (KP Ptuj d. d.)
 4. Seznanitev s Programom oskrbe s pitno vodo za obdobje 2019 – 2022 (KP Ptuj d. d.)
 5. Seznanitev s Poročilom oskrbe s pitno vodo za leto 2018 (KP Ptuj d. d.)
 6. Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu – socialne oskrbe in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu - socialne oskrbe za leto 2019
 7. Predlog sklepa o prevzemu obveznosti plačevanja domske oskrbe s prenosom lastninske pravice na nepremičninah v korist Občine Juršinci
 8. Predlog sklepa o umiku predloga za omejitev dedovanja
 9. Predlog sklepa za odobritev višje oprostitve pri plačilu socialno varstvene

storitve

 1. Obravnava pobude CSD za dodelitev finančne pomoči družini
 2. Sklep o preklicu sklepa o sprejetju Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Juršinci, druge spremembe in dopolnitve - samo za prostorske izvedbene pogoje
 3. Obravnava in sprejem usklajenega predloga ODLOKA o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Juršinci, druge spremembe in dopolnitve – samo za prostorske izvedbene pogoje

-II. obravnava

 1. Predlog sklepa za uskladitev meja občin z mejami parcel
 2. Predlog sklepa o pridobitvi statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 529/3, k. o. Senčak
 3. Predlog sklepa o brezplačnem prenosu nepremičnin v last Občine Slovenska Bistrica
 4. Predlog sklepa o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2019
 5. Obravnava in predlog sklepa za sprejem Zaključnega računa proračuna občine Juršinci za leto 2018
 6. Letni program kulturne dejavnosti Občine Juršinci za leto 2019
 7. Letni program športne dejavnosti Občine Juršinci za leto 2019
 8. Seznanitev z letnim programom nadzora in finančnim načrtom Nadzornega odbora Občine Juršinci za leto 2019
 9. Informacija o varnostnih pojavih na območju Občine Juršinci v letu 2018 – seznanitev (Policijska postaja Ptuj)
 10. Podaja mnenja h kandidatki za ravnateljico OŠ dr. Ljudevita Pivka
 11. Seznanitev s poročilom OŠ Juršinci za leto 2018
 12. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

 

Alojz KAUČIČ, l. r.

Župan Občine Juršinci 

 

Vabljeni:

- člani občinskega sveta,

- predstavnik KP Ptuj, g. Bele Dejan (obrazložitev k točkama 2 in 3),

- predstavnik KP Ptuj, g. Aljoša Fruk (obrazložitev k točkama 4 in 5),

- predstavnik(-i) CSD Spodnje Podravje (obrazložitev k točkam 6, 7, 8, 9 in 10),

- predstavnik SOU občin v Sp. Podravju, g. Robert Šimenko (obrazložitev točk 11 in 12),

- predstavnik SOU občin v Sp. Podravju, g. Peter Cafuta (obrazložitev k točki 13),

- predsednica Nadzornega odbora Občine Juršinci (obrazložitev k točki 20),

- predstavnik Policijske postaje Ptuj, g. Janko Žnidarič (obrazložitev k točki 21),

- ravnateljica OŠ Juršinci (obrazložitev k točki 23),

- direktorica občinske uprave,

- referent za računovodstvo,

- mediji.


Gradivo si lahko ogledate tukaj.

Gradivo k točki 12 dnevnega reda si lahko ogledate tukaj.

Gradivo k točki 13 dnevnega reda si lahko ogledate tukaj.

Vreme

 

Povezave

 

Zemljevid

Kontakt

Go to top