Na vsebino

OBČINA JURŠINCI DOBRODOŠLI

Uradne ure

Uradne ure

Kontakti

Kontakti

Projekti

PROJEKTI

Aktualni javni razpisi

Aktualni javni razpisi

Zadnje novice in obvestila

 • Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

  Direkcija Republike Slovenije za vode poziva vse lastnike in najemnike priobalnih zemljišč ob vodotokih v Sloveniji, zlasti v naseljih in ob kmetijskih zemljiščih, k skrbnemu in gospodarnemu ravnanju v času otoplitve ozračja, ko obstaja možnosti večjih padavin in naraščanja vodostajev.

 • !Obvestilo! Vstop v občinsko stavbo v času epidemiji zaradi COVID-19

  Spoštovani. V času epidemije koronavirusa velja omejitev vstopa v občinsko stavbo, vstopijo lahko le zdrave osebe; ob vstopu vas vljudno prosimo za upoštevanje ukrepov, s katerimi boste zaščitili sebe in druge. Pozivamo, da zadeve do nadaljnega urejate preko elektronske pošte (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) ali telefona (02 7582141), kjer vam bomo podali informacije glede potrebne pomoči pri oskrbi onemoglih in starejših občanov, ki ne morejo sami do najnujnejših dobrin ter drugih nujnih zadevah.

 • PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

  Vabljeni na ogled osrednje virtualne občinske proslave Občine Juršinci, ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarja 2021, ki jo je pripravila OŠ Juršinci.

Štev.: 900-0033/2018-13

Datum: 10. 04. 2019

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17), 6. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17)

s k l i c u j e m

6. redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v četrtek, 18. aprila 2019, ob uri, v sejni sobi Občine.

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnikov 5. redne in 1. izredne seje Občinskega sveta
 2. Seznanitev z letnim Programom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami na območju Občine Juršinci za leto 2019 (KP Ptuj d. d.)
 3. Seznanitev s Poročilom o izvajanju GJS ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Juršinci za leto 2018 (KP Ptuj d. d.)
 4. Seznanitev s Programom oskrbe s pitno vodo za obdobje 2019 – 2022 (KP Ptuj d. d.)
 5. Seznanitev s Poročilom oskrbe s pitno vodo za leto 2018 (KP Ptuj d. d.)
 6. Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu – socialne oskrbe in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu - socialne oskrbe za leto 2019
 7. Predlog sklepa o prevzemu obveznosti plačevanja domske oskrbe s prenosom lastninske pravice na nepremičninah v korist Občine Juršinci
 8. Predlog sklepa o umiku predloga za omejitev dedovanja
 9. Predlog sklepa za odobritev višje oprostitve pri plačilu socialno varstvene

storitve

 1. Obravnava pobude CSD za dodelitev finančne pomoči družini
 2. Sklep o preklicu sklepa o sprejetju Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Juršinci, druge spremembe in dopolnitve - samo za prostorske izvedbene pogoje
 3. Obravnava in sprejem usklajenega predloga ODLOKA o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Juršinci, druge spremembe in dopolnitve – samo za prostorske izvedbene pogoje

-II. obravnava

 1. Predlog sklepa za uskladitev meja občin z mejami parcel
 2. Predlog sklepa o pridobitvi statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 529/3, k. o. Senčak
 3. Predlog sklepa o brezplačnem prenosu nepremičnin v last Občine Slovenska Bistrica
 4. Predlog sklepa o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2019
 5. Obravnava in predlog sklepa za sprejem Zaključnega računa proračuna občine Juršinci za leto 2018
 6. Letni program kulturne dejavnosti Občine Juršinci za leto 2019
 7. Letni program športne dejavnosti Občine Juršinci za leto 2019
 8. Seznanitev z letnim programom nadzora in finančnim načrtom Nadzornega odbora Občine Juršinci za leto 2019
 9. Informacija o varnostnih pojavih na območju Občine Juršinci v letu 2018 – seznanitev (Policijska postaja Ptuj)
 10. Podaja mnenja h kandidatki za ravnateljico OŠ dr. Ljudevita Pivka
 11. Seznanitev s poročilom OŠ Juršinci za leto 2018
 12. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

 

Alojz KAUČIČ, l. r.

Župan Občine Juršinci 

 

Vabljeni:

- člani občinskega sveta,

- predstavnik KP Ptuj, g. Bele Dejan (obrazložitev k točkama 2 in 3),

- predstavnik KP Ptuj, g. Aljoša Fruk (obrazložitev k točkama 4 in 5),

- predstavnik(-i) CSD Spodnje Podravje (obrazložitev k točkam 6, 7, 8, 9 in 10),

- predstavnik SOU občin v Sp. Podravju, g. Robert Šimenko (obrazložitev točk 11 in 12),

- predstavnik SOU občin v Sp. Podravju, g. Peter Cafuta (obrazložitev k točki 13),

- predsednica Nadzornega odbora Občine Juršinci (obrazložitev k točki 20),

- predstavnik Policijske postaje Ptuj, g. Janko Žnidarič (obrazložitev k točki 21),

- ravnateljica OŠ Juršinci (obrazložitev k točki 23),

- direktorica občinske uprave,

- referent za računovodstvo,

- mediji.


Gradivo si lahko ogledate tukaj.

Gradivo k točki 12 dnevnega reda si lahko ogledate tukaj.

Gradivo k točki 13 dnevnega reda si lahko ogledate tukaj.

Vreme

 

Povezave

 

Zemljevid

Kontakt

Go to top