Na vsebino

Štev.: 900-0033/2018-7

Datum: 28. 01. 2019

 

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17),  6. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17)

 

 

s k l i c u j e m

 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v sredo, 6. februarja 2019 ob 18. uri, v sejni sobi Občine.

 

 

DNEVNI RED:

 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Občinskega sveta
 2. Obravnava in predlog sklepa za sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Juršinci, druge spremembe in dopolnitve-samo za prostorske izvedbene pogoje - I. obravnava
 3. Zamenjava člana delovnega telesa
 4. Predlog sklepa za imenovanje vaških odborov
 5. Program dela Občinskega sveta Občine Juršinci za leto 2019
 6. Obravnava Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2019- PREDLOG II
 7. Imenovanje predstavnika v svet lokalnih skupnosti v CSD Sp. Podravje
 8. Predlog sklepa o prevzemu obveznosti plačevanja domske oskrbe s prenosom lastninske pravice na nepremičninah v korist Občine Juršinci
 9. Predlog sklepa o umiku predloga za omejitev dedovanja
 10. Predlog sklepa za odobritev višje oprostitve pri plačilu socialno varstvene storitve
 11. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

 

 Gradivo je objavljeno na spletni strani občine Juršinci.

 

                                                                              

                                                                                          Alojz KAUČIČ, l.r.

                                                                                       Župan Občine Juršinci

Gradivo za sejo si prenesite na tej povezavi.

 

 

VABLJENI:  

 • člani občinskega sveta,
 • Robert Šimenko, SOU občin Sp. Podravja (k točki 2)
 • direktorica OU,
 • referent za računovodstvo,
 • mediji
Go to top