Na vsebino

Štev.: 900-0033/2018-7

Datum: 28. 01. 2019

 

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17), 6. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17)

 

 

s k l i c u j e m

 

4. redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v sredo, 6. februarja 2019 ob

18. uri, v sejni sobi Občine.

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Občinskega sveta

2. Predlog sklepa za imenovanje vaških odborov

3. Program dela Občinskega sveta Občine Juršinci za leto 2019

4. Predlog sklepa o prevzemu obveznosti plačevanja domske oskrbe s

prenosom lastninske pravice na nepremičninah v korist Občine Juršinci

5. Predlog sklepa o umiku predloga za omejitev dedovanja

6. Obravnava Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2019- PREDLOG II

7. Imenovanje predstavnika v svet lokalnih skupnosti v CSD Sp. Podravje

8. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

 

Gradivo za sejo si prenesite na tej povezavi.

 

   Alojz KAUČIČ, l.r.

Župan Občine Juršinci

 

 

VABLJENI:

člani občinskega sveta,

direktorica OU,

referent za računovodstvo,

mediji.Go to top