Raznolikost občine Juršinci se odraža tudi v pestrosti turistične ponudbe.
Občina je znana po vinotočih, gostilnah, turističnih kmetijah in vinskih kleteh, predvsem pa so najbolj znani razgledni stolp na Gomili, Puhov muzej, Turistična kmetija Simona in Marte Toplak v Juršincih, Turistična kmetija Amur v Bodkovcih in Herbersteinova klet.
Slovenske gorice so bile v 19. stoletju največje vinogradniško območje ne le na Štajerskem, temveč s 14.000 ha vinogradov v vsej Sloveniji. Tudi občina Juršinci ni odstopala, saj leži v osrčju tega vinorodnega okoliša. Prebivalci se večinoma ukvarjajo z vinogradništvom in sadjarstvom.
V občini Juršinci so se zaradi velikih potreb in visoke cene cepljenk že zgodaj začeli ukvarjati s trsničarstvom. Leta 1905 so ustanovili prvo štajersko trsničarsko zadrugo pri Sv. Lovrencu v Slovenskih goricah, ki se je leta 1923 preimenovala v Prvo trsničarsko zadrugo v Sloveniji pri Sv. Lovrencu v Slovenskih goricah (Hernja Masten, 2005). Danes zadruga deluje pod imenom Trsničarska zadruga Juršinci. Letno pridelajo več kot milijon trsnih cepljenk, v posameznih letih so presegli število 1.500.000.
Juršinci so znani predvsem po trsničarstvu, saj Trsničarsko zadrugo Juršinci poznajo po vsej Evropi. Zelo pogosti so izvozi cepljenk v sosednje dežele, predvsem na Hrvaško, v Češko, Avstrijo, tudi v Rusijo, Ukrajino...
Po vinorodnem območju je speljana turistična pot − vinska cesta, ki povezuje vinotoče, vinske kleti in kmetije, ki se ukvarjajo z gostinsko in turistično dejavnostjo, ter naravne in kulturnozgodovinske znamenitosti območja. Namen vinske ceste je spodbujanje gospodarskega in družabnega razvoja vinorodnega podeželja ter njegovo turistično, kulturno in gospodarsko uveljavljanje. Gre za projekt Srednje Slovenskogoriška vinska turistična cesta, imenovana tudi VTC 13.
Zelo znana je tudi Slovenskogoriška planinska pot, ki je dolga 93 kilometrov in poteka po Srednjih Slovenskih goricah ter delu Ptujskega in Dravskega polja. Prične se v najstarejšem slovenskem mestu Ptuj ter poteka čez Vurberk, skozi Trnovsko vas, Vitomarce, Juršince, Polenšak, Gorišnico in Markovce nazaj na Ptuj. Na poti je 12 kontrolnih točk z žigi, ki jih je treba odtisniti v dnevnik. Obstajata pa tudi posebna zloženka in vodnik z opisom poti in znamenitostmi krajev ob poti.
Za večjo prepoznavnost in promocijo občine Juršinci na področju turizma so zaslužna društva in vsi ponudniki turističnih storitev.
Občina Juršinci letno sofinancira programe na področju turizma, ki obsegajo izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena, spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma, akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanje okolja, organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena, sofinanciranje turističnih prireditev, katerih organizator, donator ali soorganizator je Občina Juršinci, aktivnosti za zagotavljanje turističnega razvoja in skrbi za podmladek.
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki so registrirana v skladu z zakonom o društvih, imajo sedež v Občini Juršinci in delujejo na območju občine Juršinci, ali društva iz drugih občin, katerih člani so občani občine Juršinci in s svojimi aktivnostmi promovirajo turistični razvoj Občine Juršinci. Društva morajo imeti zagotovljene osnovne pogoje za  realizacijo načrtovanih programov, k vlogi je priložen program dejavnosti in vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril in kriterijev, ki so določeni v razpisni dokumentaciji; društva imajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti, imajo urejeno evidenco o članstvu in organizirajo redno dejavnost, za katero so registrirani.
Območje občine Juršinci je lepa pokrajina, rahlo hribovita z raznoliko turistično in kulturno ponudbo in ima velik potencial, katerega bomo skupno razvijali še naprej.

NA VRH