obcina-jursinci

Juršinci 3b, 2256 Juršinci

Tel: 02 758 21 41 | Fax: 02 758 24 61

Uradne ure občine

PON  8.-12. in 13.-15.

TOR  8.-12. in 13.-15.

SRE  8.-12. in 13.-17.

PET  8.-12.

Kontakti

Občina Juršinci

Juršinci 3/b, 2256 Juršinci

Tel: (02) 758 21 41

Fax: (02) 532 14 21

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Župan občine

Alojz KAUČIČ

Tel: (02) 758 21 41

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Direktorica občinske uprave

Mag. Saša GOLOB HODNIK

Tel.: (02) 758 21 42

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Računovodstvo

Ida BERLAK

Gradiščak 7a, pošta Juršinci

Tel: (02) 758 21 41

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Administracija

Nataša ŠMIGOC

 

Tel: (02) 758 21 41

Fax: (02) 758 2461

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

×

Napaka

Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

Župan občine Juršinci

 

Alojz Kaučič je župan Občine Juršinci že od leta 1995, od začetka obstoja občine. Funkcijo župana opravlja strokovno in vestno že peti mandat.
Rodil se je 29.05.1951 in je doma v Juršincih 6/a.

 

V preteklosti je bil predsednik KS Juršinci, državni svetnik, starešina Lovske družine Juršinci, predsednik Obrtne zbornice Ptuj in predsednik Nogometnega kluba Drava, trenutno je tudi podpredsednik Društva rojaka Janeza Puha Juršinci.

 

Občina Juršinci je v času svojega obstoja, v času županovanja g. Kaučiča doživela velik razvoj in napredek.
Župan je predstojnik občinske uprave, predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.


V njegovo pristojnost spadajo naslednje naloge:

 • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta,
 • predlaga v sprejem prostorske akte,izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
 • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine,
 • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
 • predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča tajnika občine za te naloge,
 • imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, predstojnika skupne občinske uprave,
 • imenuje in lrazrešjue podžupana,
 • odloča v upravnih stvareh iz izvirne pristojnosti občine na drugi stopnji,
 • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
 • če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu, lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe občine,
 • župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot strokovna in posvetovalna telesa za preučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti,
 • odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok o proračunu občine za tekoče leto in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili,
 • opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja,
 • opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in statut.

 

Kontakt župana:

Tel: 02 758 21 41

E-naslovi: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.